ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ САТЕЛИТНИ УСЛУГИ
(в сила от 01.12.2022 г.)


Настоящите Общи условия за предоставяне на Мобилни Сателитни Услуги („Услугата“) са изготвени от „НБС Меритайм” ООД, („НБС“) със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, бул. „Приморски” 1, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 127595228. Договорът на НБС с абоната за предоставяне на Услугата (наричан по-долу за краткост „Договор”) включва:
Тези Общи Условия за предоставяне на Услугата, публикувани на уеб страницата на НБС –www.nbs-maritime.com и www.nbs-communications.com са неразделна част от Общите Условия;
Заявление/Договор за ползване на Услугата. Настоящите Общи условия, част от Договора за Услугата, уреждат условията, при които абонатите сключват Договор с НБС за предоставянето на достъп до ИНТЕРНЕТ и гласови услуги чрез сателит, както и необходимата поддръжка и профилактика на предоставената Услуга. Общите условия и измененията им влизат в сила в 30-дневен срок от датата на публикуването им на уеб страницата на НБС www.nbs-maritime.com и www.nbs-communications.com. Общите условия са неразделна част от индивидуалния договор между НБС и абоната и стават задължителни за крайния абонат от датата на влизане в сила на индивидуалния договор. Тези Общи условия се прилагат и за заварените крайни абонати, които към датата на влизането им в сила ползват предоставяните услуги. Изменение на Общите условия се публикува на интернет страницата си: www.nbs-maritime.com и www.nbs-communications.com. Измененията в Общите условия влизат в сила по реда, предвиден в ЗЕС. В срок до един месец след влизане в сила на тези Общи условия или на техни изменения, абонатите, които не са съгласни с Общите условия или измененията, имат право да поискат прекратяване на индивидуален писмен договор или правоотношението по повод ползваните услуги, с писмено заявление до НБС, подадено в адреса на офиса на дружеството. В този случай прекратяването на договора е без санкции за абонатите. Посоченото правило не се прилага, когато промените поизтичат от приложимото законодателство, от акт на компетентен орган, както и в случаите, в които измененията предвиждат по-благоприятни клаузи за абоната или не засягат услуги, ползвани от абоната. НБС уведомява крайните абонати за изменения на Oбщите условия в срок не по-кратък от един месец преди влизането им в сила, като публикува изменението на интернет страницата на дружеството. Услугата представлява достъп до Интернет чрез сателит. Параметрите на услугите и техните цени са описани в Спецификация на услугите и ценова листа, които са неразделна част от настоящите Общи Условия и имат обвързваща сила за страните по Договора.


1. Заявяване и инсталиране на услугата
1.1. Заявяване
Абонатът или негов упълномощен представител подписва Заявление/Договор по образец на НБС, в което се определят видът и срокът на Услугата, избрани от абоната, и други специфични условия за предоставяне на Услугата. Заявлението-Договор за ползване на услугата се попълва и подписва от оторизиран служител на НБС или оторизиран дистрибутор на НБС и се предоставя на абоната. В случай, че Заявлението-Договор се попълни в офиса на НБС или оторизиран дистрибутор, абонатът го подписва на място, където се заявява услугата. При доставка на оборудване и инсталиране на услугата, когато тя е заявена по телефон или чрез интернет-страницата на НБС абонатът може да подпише Заявлението- Договор в момента на инсталиране на услугата. В този случай Договорът между НБС и абоната влиза в сила незабавно.
1.2. Срок за инсталиране
НБС ще положи всички усилия, за да предостави заявената Услуга на абоната в най-кратък срок. Срокът за инсталиране на Услугата е 20 (двадесет) работни дни от датата на влизане в сила на Договора за ползване на Услугата или от заявяването на Услугата през дистрибутор или през интернет страницата на НБС.
1.3. Инсталиране на Услугата
При необходимост НБС ще изпрати свой технически специалист в уговореното време на адреса, посочен от абоната, като специалистът ще се легитимира. Специалистът конфигурира само предварително заявения брой и вид услуги. При инженерното инсталиране на Услугата инженерът се задължава да не уврежда помещенията на абоната, както и движимите вещи, намиращи се в тях. Преди да напусне адреса, специалистът трябва да покаже на абоната как работи инсталираната Услуга.
Услугата е базирана на спътниково разпространение, което осигурява достъпност до услугата на цялата територия на страната, Европа или света. Въпреки това е възможно поради специфични обстоятелства, на конкретно определено място приемането на спътников сигнал да е възпрепятствано или по друга причина достъпа до услугата да е невъзможен. В случай че при инсталиране на Услугата се констатира, че достъпът до нея е невъзможен, това се отразява в констативен протокол, като договорът между абоната и НБС се счита за прекратен.


2. Предварителни задължения на абоната
2.1. Предоставяне на информация
Абонатът предоставя на НБС достоверна информация и необходимите документи преди подписването на Заявлението-Договор за ползване на Услугата. Документите включват, без да се ограничават до, документ за самоличност и за юридическите лица удостоверение за актуално състояние, в случай че не са пререгистрирани или регистрирани в Търговския регистър, документ за регистрация по БУЛСТАТ (ако е приложимо) и/или регистрацията по ДДС, пълномощно, в случаите, когато Заявлението-Договор не е подписано от представляващия юридическото лице. С попълването на Заявление/Договор и свързаните с него документи, абонатът се счита за запознат с необходимостта да осигури възможност за извършване на монтажни дейности и други необходими за инсталиране на услугата действия, на заявения за предоставянето й адрес.

2.2. Лични данни

Личните данни, които Абонатът предоставя, както и личните данни, които НБС изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от страна на НБС в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на НБС, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на абонатите, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни в НБС, която е публикувана на интернет страницата на – www.nbs-maritime.com и www.nbs-communications.com и е налична в офиса на НБС („Политика за поверителност“).
2.3. Констативен протокол за предоставяне на услугата и техническото оборудване
2.3.1. Абонатът следва да бъде на разположение или при невъзможност–следва да упълномощи в писмена форма лице, което да подпише констативен протокол за инсталиране на услугата, на адреса, където ще бъде инсталирана услугата, както и Заявление/Договор за тази услуга, в случаите, когато е заявена през оператор или през интернет. В случай, че абонатът не осигури достъп или изрично не упълномощи лице, което да приеме оборудването и да подпише констативния протокол, представителят на НБС предава оборудването на лицето, което е осигурило достъп, като записва трите му имена и данните от личната карта в констативния протокол.
2.3.2. Абонатът е длъжен да подпише всички необходими документи, които се изискват за предоставяне на Услугата. В случаите, когато абонатът е юридическо лице, абонатът носи отговорност за дължимите суми към НБС във връзка с предоставената Услуга и когато констативният протокол е подписан от служител на абоната, намиращ се на посочения адрес.
2.3.3. Когато абонатът или упълномощено от него лице не е осигурило достъп на специалист на НБС за инсталиране на Услугата в уговореното за това време или е отказал подписването на необходимите документи в уговореното време, договорът не поражда действие и НБС се освобождава от задълженията по него.
2.4. Ограничения при ползването на Услугата
2.4.1. Услугата, предоставяна от НБС, позволява достъп до Интернет и пренос на глас и данни на крайни абонати.
2.4.2. Абонатът няма право да препродава или предоставя под каквато и да е форма Услугата на трети лица.


3. Срок на Договора и влизане в сила
3.1. Договорът за ползване на Услугата влиза в сила в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от подписването му, освен ако абонатът не е заявил изрично писмено желание договорът да влезе в сила незабавно.
3.1.1. НБС има право да откаже да сключи индивидуален Договор за ползване на услугата с абонат, който не е заявил писмено изричното си съгласие Договорът да влезе в сила незабавно след подписването му, в случай, че съгласно условията на този договор НБС предоставя крайно устройство.
3.1.2. В определения 5-дневен срок абонатът има право едностранно да прекрати договора, без да дължи неустойки.
3.2. Абонатът дължи заплащане на Услугата от датата на подписване на констативния протокол по т.2.3.1.
3.3. Абонатът е съгласен да използва и заплаща Услугата, в зависимост от избраната със Заявлението-Договор за ползване на Услугата опция–договор за срок от 12 (дванадесет) или 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на констативния протокол по т.2.3.1.
3.4. В случай, че в Договора не е посочено друго, след изтичане на избрания със Заявлението-Договор срок, същият се счита продължен за неопределен период от време, докато една от страните не уведоми другата с едномесечно писмено предизвестие за намерението си да прекрати ползването на Услугата.
3.4.1. Договорът може да бъде продължен с нов срок само при наличието на изрично писмено съгласие от страна на абоната.
3.5. НБС се задължава да уведоми абоната за изтичането на минималния срок на индивидуалния договор в срок най-малко 30 календарни дни преди изтичането на първоначалния срок.


4. Необходимо техническо оборудване
4.1. Изисквания за инсталиране на услугата
За да използва Услугата, абонатът трябва да осигури посочените по-долу изисквания. От абоната зависи изпълнението на изискванията за срока на доставка с оглед осигуряването на надеждно функциониране на Услугата.
• Свободен електрически контакт, на разстояние по-малко от 1 м. от мястото, където ще бъде инсталирана Услугата;
• Персонален компютър или друго мрежово устройство с възможност за комуникация по протокол Ethernet и IP адресиране;
• Място, достъпно за обслужване за монтаж и последваща поддръжка на сателитната антена или терминал;
• Трасе за преминаване на кабела от сателитната антена до сателитния модем.
4.2. Оборудване, което абонатът трябва да осигури:
За ползване на услугата абонатът трябва да осигури за своя сметка необходимото за това оборудване. В тази връзка, по силата на настоящия документ, НБС не носи никаква отговорност пред абоната за елементи и проблеми, свързани с инсталацията на оборудването, освен ако оборудването е предоставено и инсталирано от НБС.


5. Задължения на страните след инсталиране на Услугата
5.1. Промяна в предоставените данни Абонатът е длъжен да информира НБС за настъпили промени в предоставените данни за идентификация в рамките на 3 (три) календарни дни от настъпване на промяната.
5.2. Отстраняване на неизправности
НБС се задължава да отстранява неизправности в рамките на съществуващите технически и производствени възможности в работно време, възникнали при предоставяне на Услугата, за да се поддържа Услугата с необходимото качество. Срокът за отстраняване на повреди е до 10 (десет) работни дни от заявяването им. Този срок е приложим само в случай, че абонатът е осигурил достъп на специалист от НБС за установяване на неизправността.
5.3. Временно спиране на предоставянето на Услугата
НБС си запазва правото да спира временно предоставянето на Услугата в следните случаи:
5.3.1. Планирани профилактични ремонти или мероприятия с цел оптимизиране на качествени параметри на Услугата и аварийни ремонти;
5.3.2. Повреда или смущения в мрежата до отстраняване на повредата или смущението и/или спиране на електрическото захранване на регионалната или национална електрическа мрежа до възстановяване на захранването;
5.3.3. При заменяне или отстраняване на повреди в оборудването, от страна на абоната;
5.3.4. При настъпване на обстоятелства на непреодолима сила, до отпадането им;
5.3.5. Когато абонатът ползва Услугата по начин, който затруднява или пречи на нормалната работа на други абонати на НБС или им причинява вреди;
5.3.6. Когато абонатът забавя плащането на Услугата повече от 10 (десет) дни след определената крайна дата на плащане (падежа);
5.3.7. Когато абонатът предоставя Услугата на трети лица или извърши друго нарушение на ограниченията по т.2.4. от тези Общи условия.
5а. Гарантиране на достъп до отворен интернет 5а.1. НБС третира еднакво еквивалентните категории трафик на данни.
5а.2. Дейността на НБС е приведена в съответствие с всички нормативни изисквания относно управлението на трафика, поддържането на качеството на достъпа до интернет и предоставянето на достъп до съдържание, приложения и услуги.
5а.3. Скоростта и качеството на услугите за достъп до интернет зависят от типа технология, вида на ползваното устройство, натовареността на мрежата, едновременното ползване на услугата от няколко устройства, архитектурни и географски особености и други. За услугите по настоящите общи условия не се предлагат минимални нива на качество.
5а.4. Ограничения по отношение на достъпа до и/или ползването на услуги могат да съществуват във връзка с необходимост от управление на трафик или заявени от потребителя допълнителни услуги. НБС не носи отговорност за влошено качество на предоставяните услуги, което е в резултат от хардуерните и/или софтуерни характеристики на крайното устройство на потребителя или особености на неговото конкретно местоположение.
5а.5. НБС изпълнява стриктно нормативните актове на ЕС и на националното законодателство, което е в съответствие с правото на Съюза, свързани със законосъобразността на съдържанието, приложенията или услугите, или относно обществената сигурност, включително наказателното право, което изисква например блокирането на определено съдържание, приложения или услуги. Въз основа на тези изисквания НБС извършва управление на трафика съгласно изискванията на действащото законодателство.
5а.6. НБС третира еднакво целия трафик при предоставянето на услуги за достъп до интернет, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъп или което е разпространено, използваните или предоставените приложения или услуги и използваните крайни устройства. Извън това, НБС може да прилага разумни (прозрачни, недискриминационни и пропорционални, основани на обективно различни технически изисквания за качество на услугите на специфични категории трафик) мерки за управление на трафика, включително, но не само:
• блокиране на IP адреси или диапазони от тях, когато са добре известни източници на посегателства;
• блокиране на IP адреси, от които произлиза текущо посегателство или са обект на текущо посегателство;
• блокиране на IP адреси/услуги за достъп до интернет, които демонстрират подозрително поведение (напр. неразрешена комуникация с компоненти на мрежата, смяна на адреси с цел прикриване на идентичността им);
• блокиране на IP адреси, когато са налице ясни признаци, че са част от мрежа от софтуерни приложения или компютри, които работят в автономен режим и имат за цел кражба на лични данни (бот мрежа);
• блокиране на определени номера на портове, които представляват заплаха за сигурността и целостта на мрежата.
В тези мерки не се включва наблюдение на специфичното съдържание и те не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.
5а.7. НБС няма да предприема мерки за управление на трафика, които надхвърлят мерките, посочени във втора алинея (в това число–да блокира, забавя, променя, ограничава, упражнява намеса, влошава качеството или да дискриминира специфично съдържание, приложения или услуги или специфични категории от тях), с изключение на случаите, когато това е необходимо, и докато трае необходимостта, с цел спазване на нормативни актове, актове на държавни органи, съдебни органи и други публични органи, както и спазване на мерки, предвидени със закон; с цел запазване сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги; за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствията от извънредни или временни претоварвания на мрежата. Предприетите мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите съобразно приложимото законодателство.
5а.8. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено ако това обработване е необходимо и пропорционално за постигане на описаните цели. Това обработване се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
5а.9. НБС има право свободно да предлага услуги, различни от услугите за достъп до интернет, които са оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато оптимизирането е необходимо, за да се изпълнят изискванията за съдържанието, приложенията или услугите за определено ниво на качество, като в тези случаи информира абонатите за начина, по който могат да се отразят върху услугите за достъп до интернет.
5а.10. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. НБС не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от НБС обстоятелства.


6. Система за отчитане на сметките на Услугата
6.1. Начална дата за отчитане на сметки Отчитането на сметки ще започне от датата на подписване на констативния протокол по т. 2.3.1, което предполага, че абонатът приема, че Услугата е инсталирана, оборудването е поставено на място и Услугата работи правилно.
6.2. Цените, които абонатът дължи са:
6.2.1 Инсталационна цена;
6.2.2 Месечен абонамент за използване на Услугата;
6.2.3 Месечна цена за използване на допълнителни услуги.
6.3. Инсталационна цена Дължимата инсталационна цена ще бъде заплатена с първата месечна сметка, отчетена след началната дата за отчитане на сметките, посочена по-горе.
6.4. Месечен абонамент
6.4.1. Първа месечна сметка
Първата месечна сметка за предоставена Услугата е дължима през отчетния период, следващ този, през който е активирана Услугата. С плащането на първата си месечна сметка за услуги абонатът заплаща:
- инсталационна цена (ако има такава),
- частта от месечния абонамент за предоставената Услуга за дните от датата за начало на отчитане на сметките до края на месеца, през който се активира Услугата, ∙ пълен абонамент за отчетния период след активиране на Услугата и месечна цена за използвани от абоната допълнителни услуги.
6.4.2. Втора месечна сметка
Втората и следващите месечни сметки ще включват пълен месечен абонамент за Услугата и цена за допълнителни услуги.
6.4.3. Предоставените услуги се отчитат на следните отчетни периоди в зависимост от датата по т.6.1:
6.4.3.1. от 1-во число на календарния месец до последно число включително на същия календарен месец;
6.5. Плащане на Услугата
6.5.1. Абонатът е длъжен да заплати всички дължими суми в срок до 10 (десет) дни от датата на издаване на сметката/фактурата.
6.5.2. Плащането на задълженията на абоната, посочени тук, ще се счита за извършено на датата на получаване на пълната сума, посочена в сметката на абоната, в офиса на НБС или след заверяването с тази сума на банковата сметка на НБС. Частични плащания няма да се считат за изпълнение на задълженията на абоната.
6.5.3. НБС ще издаде сметка на абоната за изискуемото плащане в сроковете по т.6.4.3 всеки месец. Неполучаването на сметката не освобождава абоната от задължението да заплати дължимите суми. НБС може да определя и други периоди и срокове на отчитане и заплащане на Услугите, за което предварително уведомява абонатите. При уведомяването НБС съобразява възможността за запазване на 10-дневната продължителност на срока за плащане.
6.5.4. НБС може да включи в месечната сметка и задължения за други услуги, предоставяни от НБС, извън обхвата на тези Общи условия. В този случай, при забава за изплащане на задълженията, включени в общата сметка, НБС може да прекрати предоставянето и на другите услуги, включени в сметката по реда, предвиден в тези Общи условия.
6.5.5. НБС публикува актуална информация за цени на предлаганите услуги, всички действащи тарифни планове, такси за поддръжка, ценови листи на предоставяно оборудване, начини на плащане (разлики в разходите, произтичащи от различните начини на плащане–ако има такива разлики), спецификация на услугата–всички неразделна част от настоящите Общи условия, на официалната си уеб страница: www.nbs-maritime.com и www.nbs-communications.com
6.6. Неплащане
В случай, че абонатът не е платил за НБС в 10 (десет) дневен срок след определената за плащане дата, НБС ще спре да предоставя Услугата на абоната, без да го уведомява за това. При незаплащане на дължимите суми в определените за това срокове, абонатът дължи лихва за забава в размер на 1/365-та част от 9 процента от размера на неплатените в срок задължения, за всеки един ден закъснение след срока за плащане, до датата на окончателното плащане. Лихвите при забавено плащане на задълженията за плащане на услугите се включват в издадените първични счетоводни документи на отделен ред преди сумата за плащане.
6.7. Промяна на цените
6.7.1. Цените, посочени в Тарифи на НБС, могат да бъдат променяни едностранно от НБС при следните условия:
6.7.1.1. НБС ще уведомява абоната, като изпраща на обявените от клиентите електронни адреси или като публикува промяната на цените на Уеб страницата си в срок от 1 (един) месец преди влизането им в сила;
6.7.1.2. В този случай абонатът има право да изпрати писмено предизвестие за прекратяване ползването на Услугата преди новите цени да влязат в сила;
6.7.1.3. Ако в горепосочения срок абонатът не изпрати предизвестие до НБС, че не е съгласен с промяната на цените, тази промяна автоматично влиза в сила след изтичането на срока посочен в т.6.7.1.1.
6.7.2. Не по-често от веднъж в рамките на една календарна година НБС има право да индексира цените на Услугата, като ги коригира с процент не по-висок от месечния индекс на потребителските цени, определен от Националния статистически институт (ИПЦ, предходният месец = 100), натрупан за периода след последното определяне на съответната цена. С приемане на Общите условия Абонатът се съгласява с методиката за корекция на цените, извършена при условията на настоящата т. 6.7.2. В този случай т. 6.7.1 не се прилага.


7. Промяна на ползваната Услуга
7.1. Промяна от един вид Услуга към друг
Освен когато индивидуален договор предвижда различен ред, абонати, които желаят да преминат от един пакет или тарифа на услуга към друг, могат да го направят само веднъж в рамките на един отчетен период, като НБС се съгласява да предостави избраната от абоната нов вид услуга в случаите, когато това е технически възможно, както и когато липсват ограничения по действащ договор за ползване на услугата. При преминаване от един вид услуга към друг, според случая и съгласно действащата ценова листа, на абоната може да бъде поискана допълнителна еднoкратна цена, според Тарифата на услугите и ценовата листа. Преминаването към пакет с по-нисък месечен абонамент представлява предсрочно прекратяване на действащия договор по инициатива на абоната.
7.2. Преместване на адреса, на който се ползва Услугата
Услугата, която НБС предоставя е мобилна и абонатът има право да премести адреса на ползване на услугата.
7.3. Промяна на срока на Договора
В случай на Договор с фиксиран срок, абонатът може да промени срока на Договора си с НБС след изтичане на определения първоначален минимален 12 месечен или 24 месечен срок на ползване на услугата. Договорът с абоната може да бъде продължен с нов минимален срок само с изричното писмено съгласие на абоната.
7.4. Заместване на страна по Договора
Без предварително писмено съгласие за това от другата страна, никоя страна няма право да прехвърля всички или дори само отделни свои права и задължения по договора за ползване на НБС услуги. Прехвърлянето на всички или отделни права и задължения по този договор в рамките на предприятие, към което НБС принадлежи, или на организация- правоприемник по силата на сливане или вливане, не изисква съгласието на другата страна.


8. Прекратяване на предоставянето на Услугата
8.1. Предизвестие за прекратяване на Договора и предоставянето на Услугата
Абонатът може да иска прекратяване на Договора и на предоставянето на Услугата, без да обосновава причините за това, като подаде в НБС 30-дневно писмено предизвестие за прекратяване преди изтичането на първоначално уговорения между страните срок или срока, за който е продължен Договорът (при условията на т.3.4.1 от Общите условия). В този случай абонатът заплаща на НБС сумата определена по реда на т.8.3. НБС прекратява предоставянето на Услугата с изтичане на срока на горепосоченото писмено предизвестие.
8.1а. Aбонатът има право да прекрати договора без да дължи неустойки с писмено предизвестие в случай на значително и непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните и договорените показатели за скорост на интернет услугата, установено с одобрен от Комисия за регулиране на съобщенията механизъм за наблюдение, като несъответствието трябва да е предизвикано от НБС. Абонатът може да прекрати договора като изпрати писмено предизвестие до НБС, в което посочи в какво се състои неизпълнението и даде подходящ срок за отстраняването му. В случай че НБС не е изпълнило задължението си в подходящия срок, договорът ще бъде прекратен.
8.2. Отговорност за неизпълнение
8.2.1. За всички случаи на неизпълнение на задълженията си по Общите условия страните носят отговорност в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство.
8.2.2. НБС не отговаря пред абоната за:
а. Липса на умения от страна на абоната да използва Услугата;
б. Претенции от трети лица срещу абоната при и по повод ползване на Услугата;
в. Вреди, причинени от лошо или неправилно поддържане или експлоатация от страна на абоната на хардуера и софтуера предоставени от НБС;
г. Повреди извън контрола на НБС;
д. НБС не отговаря за вреди, причинени на трети лица при използване на Услугата от абонатите, както и използването на услугата за незаконни цели по какъвто и да е начин или извършването на незаконни действия чрез Услугата. НБС не носи отговорност за данните, пренасяни чрез Услугата.
8.2.3. При временно спиране на Услугата поради аварийни ремонти на мрежата или поради настъпване на обстоятелствата по т. 5.3, продължили повече от срока за отстраняване по т. 5.2, за което НБС е изцяло отговорно, месечният абонамент, дължим от абоната за ползване на Услугата, се намалява с пропорционалната част от абонамента, съответстваща на дните, през които не е предоставяна Услугата. В тези случаи един месец се счита за 30 (тридесет) календарни дни.
8.2.4. Разпоредбата на т. 8.2.3 е приложима, само ако абонатът е уведомил НБС, че не е бил в състояние да ползва Услугата и са налице основанията по т. 8.2.3.
8.3. Отговорност на абоната
Ако Договорът за Услугата бъде прекратен по инициатива или по вина на абоната преди изтичането на избрания с Договора срок, абонатът дължи на НБС неустойка в размер на месечните абонаменти за услугите на срочен абонамент, за които Договорът се прекратява, по техния стандартен размер, без отстъпка, до изтичане на съответния срок. Задълженията на страните във връзка със споразумения за лизинг или продажба на изплащане стоки, сключени към Договора, се запазват и продължават своето действие до пълното им изпълнение между страните.
8.4. Изключения
Абонатът няма да дължи на НБС заплащане на оставащите месечни вноски до изтичането на минималния срок на Договора (12 или 24 месеца) в случаите по т.8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.8 и 8.5.9.
8.5. Прекратяване на Услугата преди изтичане на избрания със Заявлението-Договор срок на ползване
Прекратяване на Услугата преди изтичане на избрания със Заявлението-Договор срок на ползване е допустимо само при следните обстоятелства:
8.5.1. При взаимно съгласие на двете страни;
8.5.2. При настъпване на обстоятелства от непреодолима сила съгласно член 306 от Търговския закон, които трайно препятстват предоставяне на Услугата;
8.5.3. В резултат на действия или актове на компетентни държавни органи, които водят до ограничаване правомощията или функциите на която и да и да било от страните, от всяка от страните с писмено уведомление;
8.5.4. При смърт или поставяне под запрещение на абоната, в случаите когато абонатът е физическо лице;
8.5.5. Ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по Договора, считано от датата на влизане в сила на съответното решение;
8.5.6. Едностранно от страна на НБС при забавяне на дължимо плащане от страна на абоната;
8.5.7. Едностранно, без предизвестие от страна на НБС, в случай, че абонатът не е отстранил нарушението на някое от задълженията си;
8.5.8. Едностранно, с писмено уведомление от страна на НБС, при липса на техническа възможност за предоставяне на Услугата. НБС ще уведоми абоната за прекратяване на Договора като посочи причината за липса на техническа възможност;
8.5.9. Едностранно от страна на абоната, в случай на системно неизпълнение на задължението на НБС да отстранява неизправности при предоставяне на Услугата в срока по т. 5.2. Системно неизпълнение е налице, когато неизпълнението е допуснато повече от три пъти по време на договорения срок на ползване на Услугата;
8.5.10. В 5-дневен срок от подписване на индивидуалния договор абонатът има право едностранно да прекрати договора си с НБС, без да дължи неустойки по него, освен ако:
- абонатът изрично не е заявил писмено желание договорът да влезе в сила незабавно;
- при подписване на договора, НБС е предоставило на абоната крайно устройство. Заявление за прекратяване на договора на абоната по настоящата точка се подава лично от абоната или от надлежно упълномощен негов представител в същия търговски обект на НБС, в който договорът е подписан, респективно при търговския представител, подписал договора от името на НБС. В случай, че услугата е била заявена чрез интернет канала за продажби, прекратяването на договора може да стане по начина на заявяване на услугата.


9. Общи положения
9.1. Всички спорове, възникнали във връзка с действителността, изпълнението, тълкуването или прекратяването на индивидуалния договор, ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимоизгодни споразумения, а при непостигане на съгласие–или от Арбитражния съд за търговски и потребителски спорове към Сдружение „Арбитражен съд за търговски и потребителски спорове”, гр.Варна при условията на неговия Правилник, или от съответния държавен съд при условията на ГПК, по избор на ищеца (страната, поискала решаване на спора). В случай, че ищецът подаде исковата си молба пред Арбитражен съд за търговски и потребителски спорове към Сдружение „Арбитражен съд за търговски и потребителски спорове”, гр.Варна, страните се съгласяват спорът да се реши еднолично от арбитър от списъка на арбитрите, като арбитърът ще се определи от Председателя на арбитражния съд.
9.1а. Дейността на НБС попада в обхвата на дейност на Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на електронните съобщения – адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, интернет страница www.kzp.bg, e-mail: adr.els@kzp.bg. Ако спор, отнесен към НБС, не е разрешен, абонатът може да потърси съдействие от помирителната комисия. Когато спорът се отнася до договори за онлайн продажби или услуги, съдействие за решаването му може да се получи от Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: http://ec.europa.eu/odr. НБС не се ангажира да ползва посочените органи.
9.2. Тълкуването на Договора между страните ще се извършва при следния ред на предпочитание: Заявлението-Договор за ползване на Услугат, констативен протокол за предоставяне на техническо оборудване и инсталиране на услугата, допълнителни заявки за предоставяне на Услугата (ако има такива), Общи условия за предоставяне на Услугата, като при няколко документа от един и същ вид, предимство ще имат клаузите от документите с по-късна дата.
9.3. По смисъла на настоящите Общи условия за писмено предизвестие/ уведомяване ще се счита писмо с обратна разписка или факс.


10. Жалби, молби и предложения
10.1. Когато изпитва проблем с ползването на услугите, Абонатът/Ползвателят следва незабавно да уведоми НБС за това на телефон за обслужване на клиенти +359 52 683 700, през електронната форма за контакт с дружеството на www.nbs-maritime.com и www.nbs-communications.com или в офиса на дружеството. При разглеждане на оплакването за технически проблем и за целите на отстраняването на установен такъв, НБС извършва дистанционни проверки, консултации и посещения на място при необходимост.
10.2. Адресираните до НБС жалби, молби и предложения се разглеждат и решават от НБС не по-късно от един месец от получаването им, като жалбоподателят се информира писмено за резултата.
10.3. При спазване на действащата правна уредба относно защитата на личните данни, НБС поддържа и съхранява регистри на всички жалби, молби и предложения, за които се прилага това условие, както и отговорите по тях за срок от 24 месеца.
10.4. Жалбите, молбите, предложенията и рекламациите, включително относно услуги по обслужването и поддържането на предоставяните от предприятието услуги се подават на място в офиса на НБС или чрез интернет страницата на дружеството на адрес www.nbs-maritime.com и www.nbs-communications.com. Постъпилите жалби, молби, предложения и рекламации се завеждат във входящ регистър и се разглеждат по реда на постъпването им.
10.5. Жалбите на потребители относно правото им на достъп до интернет се подават, разглеждат и решават в съответствие с Процедурата за разрешаване на случаите на жалби на крайни потребители относно правото на достъп до интернет,

достъпна на

www.nbs-maritime.com и www.nbs-communications.com


11. Типове физически интерфейси за свързване на крайни електронни съобщителни устройства към мрежата на НБС Меритайм ООД.

Ethernet: 10Base-T (twisted-pair cabling, CAT-3 or above, 100m), IEEE 802.3i
Fast Ethernet: 100Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5 or above, 100m), IEEE 802.3u
Gigabit Ethernet: 1000Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5e or above, 100m), IEEE 802.3ab

Управител „НБС Меритайм“ ООД