Софтуер за корабен мениджмънт

Софтуер за корабен мениджмънт

Ние разработваме софтуерни решения и база данни, съобразени със спецификите на морските компании и осигуряващи по-лесен и ценово ефективен корабен мениджмънт. Основната цел на нашите софтуерни продукти е значително намаляване на ръчното обработване на данни, е-мейли и документи на хартиен носител и оптимизиране на работата.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 • Information System – информационна система, обхващаща всички офис комуникации, входящи/изходящи е-мейли, факсове, телекси, списъци с контакти, файлиране, търсене на документи, напомняне и др.
 • Supply System – обхваща целия цикъл на снабдяване – от създаването на заявка, изпращането на запитване, до поръчките и спедицията.
 • PMS (Planned Maintenance System) – корабна и офис версия.
 • Safety Advisor Module – обхваща цялата необходима поддръжка на корабното предпазно оборудване;
 • Surveys and Certificates Module – корабна и офис версия.
 • Third Party Inspection Module – корабна и офис версия, обхващаща всички инспекции: флаг, държавен пристанищен контрол, проверки съгласно OCIMF въпросника. Същият модул може да бъде използван за всякакви вътрешни и външни одити.
 • Failure/Breakdown Module – корабна и офис версия.
 • Reports Module – корабна и офис версия.
 • KPI (Key Performance Indicator) – мониторинг на резултатите от дейността от мениджмънта.
 • e-Forms Module – електронни форми и документи.
 • Alerts Listener – специализирано приложение за оповестяване на потребителя при възникнали събития.
   
 
•Information System, covering all office communications, incoming/outgoing emails, faxes, telexes, global company address book, personal address books, company and personal filings, powerful documents search, reminders etc.
•Supply System, covering the whole supply cycle - from creating a requisition through enquiries to orders and forwarding;
•PMS (Planned Maintenance System) - onboard and office;
•Safety Advisor Module, covering all required maintenance of the safety equipment onboard the vessels;
•Surveys and Certificates Module - onboard and office;
•Third Party Inspection Module - onboard and office, covering all Flag, Port State Control inspections, Vetting Inspections (as per OCIMF questionnaire). The same can also be used/customized for any internal and external audits;
•Failure/Breakdown Module - onboard and office;
•Reports Module - onboard and office;
•KPI (Key Performance Indicator) for management monitoring;USER APPLICATIONS