Уважаеми Клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи Условия преди да заявите и извършите покупка чрез този уебсайт. Ако използвате уебсайт www.nbs-maritime.com се счита, че сте съгласни с посочените Общи Условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ

1. Общи положения

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „НБС Меритайм“ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Приморски“ 1, вписано в Агенцията по вписвания с ЕИК 127595228, телефон за контакт: +359 52 683 373, email: info@nbs-maritime.com и лицата,използващи онлайн – магазина(наричан по-нататък „Клиент/и“), намиращ се на домейн www.nbs-maritime.com и поддомейните му (наричан по-нататък „Сайта“) за покупко-продажба на стоки, предлагани в онлайн - магазина. Тези условия обвързват всички Клиенти. С натискане на бутона „Изпратете заявката“, Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Съдържанието на Сайта не е предложение за сключване на договор за покупко-продажба, а е покана да се направи предложение. Ако Клиентът направи поръчка чрез Сайта, тя представлява предложение до НБС Меритайм ООД за закупуване на продукт, представен в Сайта. Поръчката следва да бъде приета от НБС Меритайм ООД, както е описано по-долу.

ДЕФИНИЦИИ

Договор за покупко-продажба – договор за прехвърляне от страна на Продавача на Клиента на собствеността върху Продукти срещу заплащане на съответна Цена, повишена с евентуални допълнителни такси, в това число разходи за доставка, чиито условия подробно се определят в настоящите Общи Условия, сключван между Клиента и Продавача от разстояние чрез изключителното използване на средство за комуникация от разстояние. Договорът за покупко – продажба определя в частност Продукта, неговите основни характеристики, Цената, разходите за доставка и други съществени условия.

Онлайн-магазин – платформа за продажба на Продукти и предоставяне на услуги, предлагани от Продавача, управлявана от Продавача, представляваща набор от свързани помежду си интернет страници, достъпна на интернет адрес: www.nbs-maritime.com.

Поръчка – деклариране на волята на Клиента, който заявява прякото си желание за сключване на Договор за покупко – продажба от разстояние, подадено чрез използването на средствата за споразумение от разстояние, определящо Продуктите, които възнамерява да купи Клиента, както и данни на Клиента, необходими за сключването и изпълнението на Договор за покупко – продажба.

 Продавач – „НБС Меритайм“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район „Одесос“ бул. „Приморски“ 1, България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 127595228.

Продукт – предлагана в Oнлайн-магазина движима вещ, която е предмет на Договора за покупко - продажба между Клиента и Продавача, срещу заплащане на Цена. Всички Продукти, предлагани в Сайта на Oнлайн-магазина са фабрично нови.

Цена – Посочена в български левове, или в друга валута, брутна сума (с включени данъци), която Клиентът изплаща на Продавача при прехвърляне на собствеността на Продукта, съгласно Договора за покупко - продажба. Цената не включва разходите за транспорт,доставка и/или пощенски разходи, освен ако в Сайта на Онлайн-магазина не е предвидено друго.

2. Сключване на договор

Продуктите се считат за заявени след попълване и изпращане на формуляр (заявка) за Поръчка на Сайта на Онлайн-магазина с включена информация за получателя , адреса за доставка, телефон и имейл за контакт, вид и брой на заявените Продукти. За да отговори на Поръчката, Продавачът изпраща на Клиента електронно съобщение, с което потвърждава, че е получил Поръчката и приема офертата, подадена от Клиента или информира за липса на възможност да я приеме. Продавачът изпраща на Клиента потвърждение на условията на Договора на подадения от Клиента имейл адрес.Клиент.

Договорът за покупко-продажба е в сила от момента на потвърждаване на Поръчката до момента на реализирането ѝ от Продавача.При установяване на липса на наличност на всички или част от поръчаните от Клиента Продукти след сключване на Договора за покупко – продажба поради грешка или друго обстоятелство, Продавачът своевременно, най-късно в срок до 7 дни от сключването на Договора за покупко – продажба, ще информира за това Клиента и ще му върне изцяло паричната сума, получена от него. В случай на възникнали по време на реализирането на Поръчката проблеми, с цел изясняването им или извършването на евентуални промени, Продавачът може да се свърже с Клиента на посочения от него телефонен номер или имейл адрес.

Цялостната стойност на Поръчката обхваща Цената, разходите за доставка и евентуални други разходи. За общата цена, заедно с данъците на Продукта, който е предмет на Поръчката, а също и за разходите по доставка (включващи заплащане на транспорт, доставка и пощенски услуги), както и за други разходи, а когато не може да се определи точно размерът на тези такси – за задължението за тяхното заплащане, Клиентът е информиран при подаване на Поръчка, в това число в момента на изразяване на волята на Клиента за обвързване с Договора за покупко – продажба.

3. Продукти

3.1. Предоставената информация за предлаганите Продукти включително, но не само техните технически характеристики, начин на употреба и т.н., е възпроизведена на Сайта в съответствие с предоставена от производителя на съответните Продукти информация. НБС Меритайм не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

3.2. НБС Меритайм си запазва правото да публикува имена, модели, характеристики на продукта или всякаква друга информация на чужд език. 

4. Цена

4.1. Всички цени са посочени в български лева с включен 20% ДДС.

4.2. Цените не включват разходите за доставка на Продуктите, информация за които е налична на сайта на Онлайн-магазина

4.3. Цените са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Те важат само при Поръчка на Продуктите чрез Сайта.

4.4. НБС Меритайм си запазва правото, без предупреждение, да променя цените по всяко време. Промяната в цените не засяга приетите за изпълнение от Продавача Поръчки преди датата на обявяване на промяната.

4.5 Продуктите, предлагани на Сайта са на разположение за доставка само в България.

5. Начини на плащане

Заплащането на поръчаните чрез Сайта Продукти се извършва авансово по посочена от Продавача банкова сметка.

6. Доставка

Срокът за доставка на заявените през Сайта Продукти е от 24ч. до 10 дни след получаване на авансово плащане от страна на Клиента. Срокът подлежи на удължаване при официални празници и/или почивни дни, както и при непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на Продавача. При всички случаи, максималният срок за доставка не може да надхвърля 30 дни.

7. Гаранция

7.1. Клиентът – физическо лице има право на предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция при закупуване на Продуктите чрез Сайта. Гаранционният срок за Продуктите може да бъде посочен в съпътстващите Продукта документи (по-конкретно гаранционната карта или сертификат)В случай, че закупен Продукт има среден период на употреба по-кратък от предвидения в закона гаранционният срок се намалява до периода, равняващ се на такъв среден период на употреба.

7.2. Продуктите предлагани в Онлайн-магазина могат да са обхванати от гаранция на производителя или дистрибутора. Подробните условия на такава гаранция и времето на нейната продължителност са посочени в гаранционната карта, издадена от производителя или дистрибутора и прикрепена към Продукта. 

7.3. Гаранционният срок започва да тече от датата на доставка на Продукта. За целите на тези Общи Условия, под „доставка“ се разбира моментът, в който Клиентът или посочена от него трета страна, различна от превозвача, определен от Продавача, придобие фактическо владение на Продуктите, което ще бъде доказано с подписване на документ за извършена доставка.

7.4. Гаранцията се предоставя при условие, че Клиентът e действал и е използвал Продукта в съответствие с инструкциите за употреба и поддръжка, (i) които са очевидни предвид съответния контекст или естество на Продукта и/или (ii) които са посочени на етикета, придружаващ Продукта, и/или (iii) които Продавачъте предоставил или осигурил налични.

7.5. Гаранцията не се прилага за нормално износване и овехтяване на Продуктите (или части от тях), причинено от стандартна употреба. Гаранцията също така не се прилага за дефекти, причинени от неправилна употреба, съхранение, непрофесионално или неподходящо третиране или всякакви потенциални вреди, настъпили в резултат на такива, нарушаване на физическата цялост на Продуктите, несъблюдаване на други гаранционни условия на производителя или дистрибутора. За Продукти, продавани на по-ниска цена, гаранцията не се прилага за дефекти, поради които е договорена по-ниската цена. Гаранцията не се прилага в случаите, в които недостатъкът е причинен от Клиента или от трето лице, за което Продавачът не отговаря, както и в случай, че Клиентът е знаел за недостатъка.

8. Право на отказ от договора

8.1. Клиент-физическо лице („Потребител“), който е сключил договор от разстояние, може в срок от 14 дни да се откаже от него без излагане на причина и без понасяне на каквито и да било разходи, освен предвидените от Закона за защита на потребителите. Потребителят може да подаде недвусмислено заявление в свободна форма, в което да информира за своя отказ от Договора за покупко – продажба. За спазването на срока е достатъчно изпращането на заявлението преди изтичане на срока. Заявлението за отказ от договора може да бъде подадено по следните начини:

а. По пощата на адрес: бул. “Приморски” 1, 9000 Варна, България;

б. В електронен вид на имейл адрес: info@nbs-maritime.com;

в. Използвайки формуляра за отказ, който е включен като приложение № 1 към настоящите Общи Условия.

8.2. Потребителят може да използва образеца на формуляра за отказ, макар това да не е задължително.

- за целта Клиентът следва да използва Формуляр за връщане, който Клиентът получава заедно с доставената пратка;

- формулярът се попълва от Клиента и се изпраща на Дружеството заедно с върнатата стока в рамките на посочения по-горе срок.

В отказа следва да се съдържа следната информация: i) номер на поръчката и на фактурата; ii) банкова сметка, по която да бъде възстановена сумата и титуляр на сметката, iii) ясно и недвусмислено изразяване на воля за отказ от договора.

8.3. Срокът за отказ от Договора за покупко – продажба започва да тече от деня, в който Клиентят или посоченото от него трето лице, различно от превозвача, влезе във владение на Продукта, а при Договор за покупко – продажба, която:

а. обхваща много продукти, които са доставени поотделно, на партиди или на части – от момента, в който влезе във владение на последния от доставените Продукти, партида или част, респ. от момента, в който Продавачът е уведомил Потребителя, че няма да достави останалата партида/част или

б. се състои в регулярна доставка на Продукти на определен период от време – от влизане във владение на първия от Продуктите;

8.4. Продавачът има задължение своевременно, не по- късно от 14 дневен срок от датата на получаване на заявлението на Потребителя за отказ от договора, да възстанови на Потребителя всички извършени от него плащания, в това число разходи по доставката на Продукта (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избрания от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния, обикновен начин на доставка в Онлайн-магазина).

8.5. Продавачът възстановява платената сума като използва същия начин на плащане, който е използвал Потребителя, освен ако Потребителят изрично се е съгласил на друг начин за възстановяване, който не е свързан с никакви разходи от негова страна. Продавачът може да задържи възстановяването на сумата, получена от Потребителя, до момента на получаване на Продукта обратно.След като Продавачът огледа върнатия Продукт, същият информира Потребителя дали има право на възстановяване на платените суми.

8.6. Потребителят е задължен, не по-късно от 14 дневен срок от датата, на която се е отказал от Договора за покупко – продажба, да върне Продукта на Продавача или да го предаде на упълномощено от Продавача лице, освен ако Продавачът сам не е предложил да вземе Продукта. За спазването на срока е достатъчно изпращането на Продукта преди изтичането на този срок. Потребителят може да върне Продукта на адрес: гр. Варна 9000, бул. Приморски” 1, НБС Меритайм ООД. Правото на отказ от договора, се прилага единствено за Продуктите, които се връщат в същото състояние, в което са получени от Потребителя Стойността на Продукта няма да бъде възстановявана, ако той е бил използван повече от просто да бъде отворен, за Продукти, които не са в същото състояние като това, в което са били, когато са били доставени или които са били повредени. Моля, върнете Продуктите, използвайки или включвайки всички техни оригинални опаковки, инструкции, гаранционни карти и/или други документи, ако има такива, които ги придружават. Във всички случаи, към Продукта, трябва да е приложена фактура или друг счетоводен документ, с който е получен, когато е бил доставен. 

8.7. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на Продукта в резултат на манипулиране с него, различно от това, което е необходимо, за да се установи естеството, характеристиките и функционирането му.

8.8. Потребителят поема само директните разходи за връщането на Продукта. 

8.9. Потребителите нямат право на отказ от договора по отношение на договор:

а. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;  б. за доставка на Продукти или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;  в. за доставка на Продукти, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;  г. за доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;  д. за доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;  е. за доставка на Продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;  ж. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от Продавача;  з. при които Потребителят изрично е поискал от Продавача да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение Продавачът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от Потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;  и. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;  к. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;  л. сключени по време на публичен търг;  м. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;  н. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

9. Рекламации

Клиентът се задължава незабавно след получаване на Продукта да го прегледа и при откриване на дефект незабавно да уведоми НБС Меритайм на email: info@nbs-maritime.com за всяка рекламация, като опише Продукта и дефектите в него. Уведомлението следва да бъде придружено с документ за закупените продукти и номер на поръчката.

Клиентът има правото да поиска поправка или замяна на Продукта, ако такова искане не е неразумно по отношение на естеството на недостатъците или несъответствието. Ако Продавачът няма възможността да предложи надлежна поправка или замяна на Продукта, той възстановява на Клиента сумата, платена от последния за този Продукт, включително платената от Клиента стойност на доставката, както и всякакви разумни преки разходи, които Клиентът е направил по връщането на Продукта до Продавача. Сумите се възстановяват по банков път, по посочена от Клиента банкова сметка.

В случай на поправка или замяна, Продавачът поправя или заменя дефектния Продукт без допълнителни разходи за Клиента. В такъв случай Клиентът няма право на възстановяване на платените суми или на намаление от продажната цена. За такъв поправен или заменен Продукт ще се прилагат същите срокове и условия като тези на първоначалния договор за продажба.

За рекламации, извършени за Продукти, обхванати от гаранция на производителя/дистрибутора се прилагат рeда и условията, установени от последния.

10. Риск и право на собственост

10.1. Рискът от загуба или повреда на Продуктите се прехвърля към Клиента в момента, в който Клиентът или трета страна, посочена от Клиента (различна от превозвача, определен от Продавача) получи физическото владение върху Продуктите. В случай на връщане на Продукти, рискът от загуба или повреда на Продуктите се прехвърля върху Продавача, когато последният или трета страна, посочена от него, получи физическото владение върху Продуктите.

10.2. Собствеността върху Продуктите ще се прехвърли към Клиента само след като Продавачът получи пълното плащане на всички суми, дължими по отношение на Продуктите, включително когато е приложимо, таксите за доставка, таксите за обработка или подобни такси, ако има такива. В случай на връщане на Продукта, собствеността върху Продуктите ще се прехвърли към Продавача след изпълнение на неговите задължения за възстановяване на сумите съгласно тези Общи Условия.

11. Защита/ конфиденциалност на личните данни.

11.1. Личните данни на Клиента се обработват от Продавача като администратор на лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (Обн. - ДВ, бр. 1 от 04.01.2002 г.).

11.2. Предоставянето на лични данни е доброволно, но без предоставяне на определени данни, Клиентът не може да получи услуги или да закупи Продукти от Сайта. Когато Клиентът предоставя лични данни и/или информация за контакт, той позволява на Продавача да се свърже с него с цел, за която са предоставили тези лични данни и информация за контакт. Такова свързване може да включва контакт по имейл, кратки съобщения (SMS) и/или обаждане по телефон.

11.3. НБС Меритайм ООД може да използва данните на Клиента за следните цели:

а. сключването, изпълнението и прилагането на Договор за покупко – продажба, както и на всеки друг договор, сключен между НБС Меритайм ООД, както и предоставянето и правилното реализиране на електронни услуги (например създаване на Профил);

б. опазване на правата и интересите на Продавача и Клиента;

в. директен маркетинг на собствени продукти или услуги на Администратора чрез изпращането на търговски съобщения по имейл или чрез друго еквивалентно средство за електронна комуникация (като например SMS) или чрез телефонни обаждания. 

г. предоставяне съдържанието на Сайта по най-ефективния начин за Клиента;

д. персонализиране бъдещото пазаруване на Клиента;

е. извършване на пазарен анализ и статистическо проучване за вътрешни нужди на НБС Меритайм ООД;

ж. предоставяне на информация, продукти или услуги, които Клиентът е заявили от НБС Меритайм ООД;

з. изпращане на уведомления, включително относно промени в Общите Условия.

11.4. Администраторът може да обработва следните лични данни на Клиентите, които ползват Онлайн- магазина: име, презиме и фамилия; имейл адрес; телефонен номер за контакт; адрес за доставка (улица, номер на блока, номер на апартамента, пощенски код, населено място, държава), адрес по местоживеене/адрес по регистрирана стопанска дейност/ седалище на фирма (ако е различен от адреса за доставка), номер на банкова сметка, номера на данъчна идентификация (ЕГН или ЕИК), детайли за транзакции, които Клиентите извършват чрез Сайта и детайли за изпълнение на Поръчките им, информация, която Клиентите предоставят, когато се свързват с Продавача чрез какъвто и да било вид комуникация, звукови записи на телефонни разговори. Администраторът може да събира и обработва данни относно IP адрес, операционна система и тип браузър, и други параметри, предоставяни, когато Клиентът осъществява достъп до Сайта.

11.5. Данните, събирани от Администратора, могат да бъдат обработвани от персонал, който работи за НБС Меритайм ООД, за негови дъщерни дружества или за дружества, които го контролират или за трети страни - доставчици на някои от гореизброените лица. Такъв персонал може да е зает, освен с други неща, също с поддържането на Сайта, изпълнението на Поръчка, обработването на детайлите по плащането и други.

11.6. Данните, събирани от Администратора могат да се разкриват на дъщерни дружества на НБС Меритайм и на дружества, които го контролират, както и на трети страни доставчици на услуги (i) за изпълнение на задълженията на Продавача към Клиента, включително, но не само, доставката на поръчани продукти по куриер, изпращане на физическа поща, имейл, SMS, (ii) които предоставят услуги на Продавача, респ. на контролираните и/или контролиращите го лица, като анализ на данни, маркетингово сътрудничество, рекламни услуги, превод, обработка на плащания, логистика и услуги, свързани с обслужване на клиентите, консултиране, одит и правни услугиили (iii)доставчици на платежни услуги – за извършване на плащане или връщане на суми към Клиента.

11.7. Данни на Клиентите могат да бъдат разкривани на трети страни и в следните случаи:

а. Продажба или закупуване на бизнес (на потенциалния/те продавач/и/купувач/и);

б. Продажба на търговското предприятие на НБС Меритайм ООД или на част от него (която включва Сайта);

в. законосъобразно искане на държавен/общински/съдебен или друг компетентен орган и/или спазване на законво/регулаторно изискване;

г. за да се осигури прилагане на Общите Условия, както и за да се осигури защита на правата на Продавача, собственост или безопасност, както и тези на други клиенти или трети лица.

11.8. Администраторът използва съответните технически и организационни средства, подсигуряващи защитата на обработваните личните данни.

11.9. Клиентът има право на достъп до своите лични данни и тяхното коригиране и изтриване. Личните данни могат да бъдат коригирани или изтрити като Клиентът изпрати съответното искане до Продавача. Личните данни могат да бъдат задържани от Продавача за период, какъвто изисква приложимото право, включително търговските, данъчните или други закони, за да запази информация, свързана със сключени сделки.

12. Авторски права

Всички авторски права, търговски марки, марки за услуги и други права на интелектуална собственост на материали или съдържание, предоставени като част от Сайта (включително дизайн, текст, графики, лога, изображения, аудио клипове и други материали), както и целият софтуер използван на Сайта принадлежат на Продавача респ. на притежателите им, предоставили на Продавача лицензионни праваза тяхното използване. Клиентите могат да използват въпросния материал само дотолкова, доколкото Продавачът или лицензодателите на използваните материали изрично са го разрешили.

Това ограничение е без ущърб на правата на Клиентите да използват този Сайт за лични цели, свързани с покупка на Продуктите, като Клиентите ще имат право, доколкото е необходимо да копират информацията за своите поръчки или данните за контакт.

Клиентите нямат право да използват по неподходящ начин Сайта, като съзнателно въвеждат вируси или други материали, които са зловредни или технологично вредни,да опитват да получат непозволен достъп до Сайта, сървъра на който Сайтът се помещава или във всеки сървър, компютър или база данни, свързани със Сайта, както и да не атакуват Сайта чрез никакъв вид атаки за срив на услуга или атака за програмиран срив на услугата.

13. Ограничаване на отговорността

13.1. Освен ако императивните правила на закона изрично не постановяват друго, отговорността на Продавача по отношение на който и да било Продукт, закупен от Сайта, се ограничава стриктно до цената за закупуване на въпросния Продукт. Доколкото това е допустимо от закона, Продавачът носи отговорност за вреда и загуба, само в случаите, в които те са причинени от допусната от него груба небрежност или когато са причинени от него умишлено. 

13.2. Независимо от предвиденото в чл. 13.1 по-горе и доколкото е допустимо от закона, Продавачът не носи никаква отговорност за следните загуби, независимо от тяхното естество: i. загуба на приходи или продажби;ii. загуба на търговска дейност; iii. загуба на печалби или договори; iv. загуба на очаквани спестявания; v. загуба на данни; vi. загуба на време за управление на или работно време, vii. загуба на клиентела, viii.загуба на репутация; ix. загуби от невъзможност за достъп до Сайта или технически повреди на Сайта;

13.3. Поради отворения характер на Сайта и възможността за наличието на грешки при съхранението и предаването на цифрова информация, Продавачът не гарантира точността и сигурността на информацията, предадена или получена чрез средствата на този Сайт. Всички описания на Продукти, информация и материали, показани на Сайта се предоставят във вида, в който са, без никакви изрични или подразбиращи се гаранции за същите, с изключение на онези, които са установени и не могат да бъдат изключвани по силата на закона.

13.4. НБС Меритайм не носи отговорност за неизпълнение на поръчки в случай на посочени непълни или неверни данни от страна на Клиента.

13.5. Параметрите на направена поръчка чрез Сайта могат да подлежат на промяна от страна на НБС Меритайм, за което НБС Меритайм ще уведоми Клиеная своевременно на посочен от него имейл или телефон.

13.6. Продавачът не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на каквито и да било задължения във връзка с договор, които са причинени от събития извън неговия разумен контрол (“Форсмажорно събитие”). Форсмажорно събитие включва, но без да се ограничава до:

а. Природни стихии: земетресения, пожари, наводнения, земни свличания, урагани или други природни бедствия;

б. Забрани, ограничения, предписания, нареждания или други подобни, които са наложени от индивидуални или нормативни актове на държавни или общински органи, независимо дали са законосъобразни или не и независимо дали тези органи са международно признати или не;

в. Обстоятелства, възникнали от война (независимо обявена или не), военни конфликти, действия, заплашващи с война или военни операции, терористични актове или последствията от тях;

г. Бунтове, граждански вълнения, граждански войни, граждански неподчинения, въстания, блокади и ембарго;

д. Епидемии;

е. Пожари, злополуки, експлозия в завод на Производителя на стоката;

ж. Стачки, локаути, бойкоти;

з. Пълно или частично погиване или недостиг на транспортните средства, или невъзможност за тяхното използване;

и. Пълна или частична загуба или недостиг на суровини или други съставни елементи или продукти или съоръжения, включително, но не ограничаващи се до производствени, транспортни или съоръжения за доставка, включително когато засягат Производителя на Продуктите;

к. Невъзможност за използване на обществени или частни телекомуникационни мрежи.

л. Всяко друго обстоятелство извън гореизброените, което е извън разумния контрол на Продавача и което той не е можел да предвиди при сключване на договора.

Приема се, че задълженията на Продавача, произтичащи от Договора за покупко-продажба, са прекъснати по време на периода, в който форсмажорните събития остават в сила, и срокът, в който тези задължения трябва да бъдат изпълнени, ще бъде удължен със същия период от време, в който траят форсмажорните събития.

13.7. Продавачът не носи отговорност за вреди или загуби, произтичащи от атака, свързана със срив на услугата, вирус или всякакви друг софтуерен или технологично увреждащ или зловреден материал, който може да засягне компютър на Клиент, ИТ оборудване, данни или материали в резултат на използването на Сайта или изтеглянето на съдържание от същия, или от онези, към които Сайта пренасочва, както и за вреди или загуби, произтичащи от използване на уебсайтове към които Сайта пренасочва.

13. Промяна на Общите условия

13.1. НБС Меритайм си запазва правото да променя информацията, която е публикувана на Сайта, както и настоящите Общи Условия по всяко време без предизвестяване на Клиентите. Клиентите са субект на тези Общи Условия от момента, в който започнат да използват Сайта или направят Поръчка. Извършените промени, с изключение на Цената, ще засягат и направени преди промените Поръчки.

14. Други разпоредби

14.1. Договорът за покупко-продажба е обвързващ за страните по него, и за съответните техни наследници и правоприемници. Освен ако приложимото право не предвижда друго, Клиентът не може да прехвърля, възлага или по друг начин да се освобождавате от договор или от каквито и да било права или задължения във връзка с него и по-конкретно всякакви задължения за плащане, без предварително писмено съгласие на Продавача. Продавачът може да прехвърля произтичащите си от Договора за покупко-продажба права по всяко време без съгласие на Клиента. При изпълнение на задълженията си по Договора за покупко-продажба Продавачът може да използва подизпълнители.

14.2. Отказът от права от страна на Продавача във връзка с тези Общи Условия или с която и да било клауза на сключен договор няма да бъде действителен, освен ако не е изрично посочен като отказ от права и Клиентът не е уведомен за това в писмен вид.

14.3. Общите Условия и възникващите във връзка с тях Договори за покупко-продажба се уреждат и са подчинени на законодателството на Република България. Всеки възникнал спор, свързан с използването на Сайта или с Договорите за покупко-продажба се разглежда от компетентните съдилища на Република България.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Стандартен формуляр

за упражняване правото на отказ от договора

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр, единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

ДО

 

НБС Меритайм ООД

гр.Варна, бул. „Приморски“ 1,

тел. +359 52 683 373;

e-mail: info@nbs-maritime.com, ЕИК: 127595228

 

 

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Поръчано на*: ...................................................................

Получено на*: ...................................................................

Име на Потребителя/ите:..................................................................................................

...................................................................................................................................................

Адрес на Потребителя/ите (географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес):.................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

 

Дата:...............................

 

Подпис на Потребителя/ите: ...........................................

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

* Ненужното се зачертава

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ